Selvitys sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarpeesta Suomessa on käynnistynyt

← Takaisin uutisarkistoon

8.11.2021

Sotilaallinen kriisinhallinta on tärkeä osa Suomen puolustusvoimien tehtävää. Suomessa on yhteensä noin 45 000 – 50 000 sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistunutta henkilöä, joista osa on osallistunut useampaan operaatioon – osallistuminen oli vahvimmil­laan vuosituhannen vaihteessa, jolloin Suomi osallistui noin 2000 sotilaalla kriisinhallin­tatoimiin mm. Balkanilla ja Lähi-idässä, ja helmi­kuussa 2021 osallistumistaso oli noin 360 sotilasta. Vaikka määrät ovat vähentyneet, operaatioihin tarvitaan ja niihin rekrytoidaan koko ajan uusia henkilöitä.

Nyt käynnistyvä selvitys perustuu käytännössä havaittuihin kehittämistarpeisiin. On viitteitä siitä, että kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutus ei tällä hetkellä aina vastaa kohderyhmän tarpeisiin, eivätkä tämänhetkinen lainsäädäntö ja julkiset palvelut tue riittävästi tämän kohderyhmän kuntoutusta. Rauhanturvaajien kuntoutuksen kehittämisen tarpeet on todettu myös puolustusministeriön kansallisessa sotilaallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelmassa 2020 – 2023 sekä tuoreissa kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksissa Suomen kriisinhallinnan kehittämiseksi, 2021.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarpeista, niiden määrittämisen tavoista, kokemuksista kuntoutuksen ja tuen riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta sekä kuntoutuksen järjestämiseen liittyvistä vastuista. Selvitys tuottaa tietoa, jota ei vielä ole saatavilla suomalaisista rauhanturvaajista. Tietoa ja tutkimuksen johtopäätöksiä hyödynnetään sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen ja oikea-aikaisen kuntoutuksen ja tukimuotojen kehittämisessä sekä niiden järjestämisessä eri viranomaistahojen, järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Terveydenhuollon toimijoiden kuntoutuksen asiantuntijuus on tärkeää saada nykyistä paremmin hyödynnettyä kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutuksen kehittämisessä. Myös lainsäädännön kehittämisen tarpeita voidaan arvioida johtopäätöksissä.

Selvitys toteutetaan Maanpuolustuksen kannatussäätiön Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:lle myöntämällä apurahalla.  Hankkeen päätoteuttaja on Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, joka vastaa hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista. Osatoteuttaja ja yhteistyökumppani on Kuntoutussäätiö sr, joka vastaa selvityksen tutkimuksellisesta osuudesta. Myönnetty apuraha mahdollistaa yhteiskunnallisesti merkittävälle kuntoutuksen alueelle ja eri järjestelmien ja vastuutahojen rajapinnoille asettuvan selvityksen. Keskeisten sidosryhmien edustajat Puolustusvoimista, puolustusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Valtiokonttorista, Suomen Rauhanturvaajaliitosta sekä Vammautuneista Kriisinhallintaveteraaneista muodostavat hankkeen ohjausryhmän ja osallistuvat myös johtopäätösten tekemiseen.

Tutkimus toteutetaan moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti hyödyntäen kyselyä, haastatteluja ja työpajatyöskentelyä. Kysely sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleille toteutetaan pian, ja tutkimuksen tavoitteiden kannalta on toivottavaa, että mahdollisimman moni kyselyn saava vastaa kyselyyn. Selvitys on käynnistynyt syyskuussa 2021, ja tulokset ja johtopäätökset valmistuvat kesäkuussa 2022.

Se, kuinka sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden tarpeenmukaiset palvelut ja tuki järjestetään operaatioiden jälkeen, vaikuttaa motivaatioon hakeutua kyseisiin tehtäviin. Tätä kautta vaikutukset ulottuvat lähitulevaisuuden sotilaalliseen kriisinhallintaan, johon Suomen valtio on sitoutunut ja jossa Suomella on perinteisesti ollut vahva osaaminen ja kansainvälisesti hyvä maine.

Asiasanat: sotilaallinen kriisinhallinta, rauhanturvaaja, kriisinhallintaveteraani, kuntoutus.

Lisätietoja ja yhteyshenkilö: Katja Ilvonen, toimitusjohtaja, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, katja.ilvonen@okks.fi

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa toteuttanut vuosina 2017 – 2019 pilottihankkeen (Kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmämuotoinen kuntoutus Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa 2017 – 2019), jonka tuloksia hyödynnetään selvityksessä. Nyt toteutettavan selvitysten tuloksia hyödynnetään kriha-kuntoutuksen jatkohankkeessa, jolle haetaan oma rahoitus. Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n perustarkoitukseen kuuluu sen alkuperäisen tehtävän eli sotainvalidien ja veteraanien palvelujen (enää vajaat 20 % toiminnasta) ohella nykyisin myös maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja vammautuneiden, asevelvollisena palveluksessa vammautuneiden sekä yhteiskunnallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleiden kuntoutus. Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen omaava Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on toiminnallinen säätiö, joka maksaa veronsa Suomeen ja kohdentaa voittonsa 100 %:sti henkilöstöön, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä kuntoutuksen kehittämishankkeisiin.