Kehittämistoiminta

Oulunkylän kuntoutussairaala
kehityksen kärjessä

VAHVAN KEHITTÄMISTOIMINNAN PÄÄMÄÄRIÄ OVAT KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS SEKÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Laatutyömme perusta on oman toiminnan arviointi ja jatkuva laadun parantaminen. Seuraamme alan uusinta asiantuntijatietoa, jota viemme käytäntöön ohjaamaan toimintaa.

Palvelun laadussa keskeistä meillä on asiakas-/potilaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus. Kliiniseen laatuun liittyvät jatkuva osaamisen kehittäminen sekä potilasturvallisuus. Tärkeää on hoito- ja kuntoutusprosessien sujuvuus, jota arvioimme jatkuvasti.

Laadunhallinnassa ja kehittämisessä tärkeää on osallistava johtaminen, henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja ideointi, perehdytys ja koulutus sekä potilaan ja läheisten osallistuminen. Laadunhallinta on dokumentoitu ja tulokset sekä laatuyhteenvedot raportoidaan ja käsitellään säännöllisesti. Seuraamme hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Kehittämis- ja tutkimushankkeissa meillä on useita yhteistyökumppaneita.

Kehittämisen painopisteitä

Sisällön kehittämisen painopisteitä ovat geriatrinen ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus sekä kotiuttava (sairaalatasoinen) jatkohoito ja kuntoutus.

Jatkuvan kehittämisen käytäntöjä

 • Kinestetiikka
 • Lean
 • Kirjaaminen
 • HaiPro –järjestelmä
 • Ekokompassi
 • Kinestiikka

  Toimintakykyä ja elämää vuosiin

  Kinestetiikka on toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen hyödyntämiseen avustustilanteissa.

  Potilasta ohjataan ja kannustetaan käyttämään omia voimavaroja päivittäisissä askareissa.

  Potilaalla on oikeus hyvään ja tasapuoliseen hoitoon. Hoidossa huomioidaan yksilölliset tarpeet.

  Jokainen potilas hyväksytään omana persoonana, ja vuorovaikutus hänen kanssaan on yksilöllistä.

  Potilasta hoidetaan innostavasti ja luovasti ja hyödynnetään tiloja monipuolisesti ja yksilöllisesti potilaan kanssa.

  Hoidosta ja ympäristöstä luodaan turvallinen kokemus, jossa jokainen potilas kohdataan yksilönä ja omana toimijana. Myös rauhallinen, lempeä kosketus luo turvaa.

 • Lean

  Toiminnassamme hyödynnetään lean-ajattelua, joka tähtää työnteon ja prosessien sujuvuuteen. Leanin perusperiaatteita ovat toiminnan jatkuva parantaminen ja turhan työn (hukan) löytäminen ja vähentäminen. Kaiken pohjalla on ihmisen ja hänen työnsä kunnioittaminen.

  Jatkuvan parantamisen periaate lähtee siitä, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija ja näin ollen myös paras kehittäjä. Käytännössä jatkuva parantaminen tarkoittaa oman työn haasteiden ja haittojen huomaamista, poistamista ja itseä vaivaavien asioiden eteenpäin viemistä. Pyrkimyksenä on löytää työtä haittaavat ongelmat mahdollisimman pian ja tehdä aloitteita niiden ratkaisemiseksi saman tien.

  Työprosessit sisältävät usein varsinaisen työn lisäksi hukkatyötä, joka vie aikaa, mutta ei tuota asiakkaalle arvoa. Leanissa hukan muotoja ovat odottaminen, turhat askeleet, turhat kuljetukset, suuret varastot, virheiden korjaaminen, yliprosessointi, ylituotanto ja ”aivojen vajaakäyttö”. Jos huomaa omassa työssä/prosesseissa hukkaa, kannattaa miettiä, miksi hukkaa syntyy ja voisiko sitä vähentää tai poistaa esim. tekemällä asiat toisin? Hukkatyön poistuminen sujuvoittaa työntekoa ja aikaa jää itse pääasialle.

 • Ekokompassi

  Panostamme Oulunkylän kuntoutussairaalassa myös ympäristöasioihin lähtemällä mukaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään. Olemme luoneet ympäristöohjelman ja tavoitteinamme on jätteiden määrän vähentäminen sekä energian kulutuksen pienentäminen. Oulunkylän kuntoutussairaalalle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti 6.3.2018.

Esimerkkejä innovaatioista ja kuntoutuksen mahdollisuuksista

 • Senioreille suunniteltu kuntosali, joka on varustettu älykorteilla toimivin laittein

  HUR Smart Touch- laitteet ovat tietokoneohjattuja, älykorteilla varustettuja kuntosalilaitteita. Ne tekevät kuntosaliharjoittelusta helpommin ymmärrettävää ja tehokkaampaa. Laitteet opastavat käyttäjiä ja harjoitusvastus kasvaa kunnon kohenemisen myötä. Mahdollisimman pieni paineilmavastus 0,1 kg välein merkitsee, että laitteet soveltuvat kaikille käyttäjille. Paineilmatekniikan ansiosta harjoittelu on turvallista. Kuntosaliohjelma tehdään aina yhdessä fysioterapeutin kanssa.

 • Suomen ensimmäinen WELMED-toimintakykylaboratorio, ”KunnonStartti”

  KunnonStartti tehdään WELMED-toimintakykylaboratoriossa, ja se sisältää asiakkaan haastattelun, alaraajojen lihasvoimien testauksen, tasapainon mittauksen ja kehonkoostumusmittauksen. Mittaustuloksia verrataan ikäryhmän suositeltuihin viitearvoihin.

  KunnonStartti-arvioon sisällytetään tarvittaessa myös toiminnallisia testejä, kuten kävelynopeuden mittaus. Tehtävään koulutettu fysioterapeutti suorittaa tarvittavat mittaukset, joista kuntoutuja saa kattavan kirjallisen raportin. Omien tavoitearvojen ja suositusten perusteella suunnitellaan, miten kuntoa ja toimintakykyä tulisi ylläpitää jatkossa. KunnonStartti-arvioinnin tulosten perusteella voidaan keskittyä juuri niihin osa-alueisiin, jotka kaipaavat eniten harjoitusta

 • Kotiutumista tukeva vertaistukiryhmä

  Oulunkylän kuntoutussairaalaan tulevat jatkohoito- ja kuntoutuspotilaat ovat useinkin joutuneet sairaalahoitoon äkillisten tapaturmien seurauksena. Toipuminen voi olla hidastakin ja muut sairaudet saattavat vielä lisätä yleistä turvattomuuden tunnetta. Kotiutuminen saattaa jo ajatuksenakin pelottaa. Kotiutumista tukeva vertaistukiryhmän vetäjänä toimii koulutuksen saanut ammattihenkilö. Vertaistukiryhmässä jaetaan kotiutumiseen liittyviä mieltä askarruttavia ja iloisiakin tuntemuksia.

 • Tasapainopuisto

  Lihasvoima ja tasapaino heikkenevät iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla niitä voidaan ylläpitää ja parantaa. Meillä Oulunkylän kuntoutussairaalassa harjoitteita voidaan tehdä myös ulkona tasapainopuistossa, josta löytyy Lappsetin ikäihmisille kehittämät harjoitteluvälineet. Välineet on suunniteltu niin, että niillä harjoittelu tukee kykyä toimia arjessa, esim. astua bussiin tai kävellä epätasaisella pinnalla. Ulkona harjoittelu vihreässä ympäristössä myös virkistää mieltä ja vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

 • Helsinkiläisten iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen virtuaalisen kotikuntoutuksen avulla

  Oulunkylän kuntoutussairaalan virtuaalisen kotikuntoutuksen ja kuntoutuksen pilottihanke toteutetaan yhteistyössä Vivago Oy:n ja VideoVisit Oy:n kanssa toimintavuonna 2017. Kohderyhmänä ovat Oulunkylän kuntoutussairaalasta kotiutuvat jatkohoitopotilaat (arvio N=70). Hankkeessa seurataan kuntoutuksen ja hoidon hyötyä kuntoutusjakson (1 – 3 viikkoa) aikana ja kotiutumisen jälkeen kolme viikkoa kotona. Mobiililaitteiden avulla viedään kuntoutusta ja ohjausta kotiin sekä mahdollistetaan vertaistuki. Aktiivisuusrannekkeen avulla seurataan kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ja aktiivisuutta ensin osastojakson aikana ja sitten kotona. Hankkeen tavoitteita ovat kotiutumisen turvallisuuden lisääminen, kotiutuksen oikea-aikaisuuden arviointi, kotona tapahtuva kuntoutuminen ja kuntoutustuloksen pysyvyys sekä ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin paraneminen.

 • Akuutista sairaudesta toipuvien ja kuntoutusosastolta kotiutuvien iäkkäiden ihmisten ravitsemusinterventio

  Aliravitsemus on tavallista ikääntyvien sairaudesta toipuvien keskuudessa ja ravitsemustila voi vielä huonontua sairaalassaolon aikana. Akuutista sairaudesta toipuminen vaatii hyvän ravitsemuksen ja riittävän energian ja proteiinin saannin. Oulunkylän kuntoutussairaalasta osallistui noin 40 yli 75-vuotiasta henkilöä tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksen oli selvittää kuinka räätälöity ravitsemusneuvonta vaikuttaa sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Tutkimustulokset osoittivat, että aliravitsemuksen riski, alhainen energian ja proteiinin saanti ovat yleisiä sairaalasta kotiutuneilla ikäihmisillä. Räätälöity ravitsemusneuvonta ja lisäravintovalmisteet parantavat energian ja proteiinin saantia, joka on välttämätöntä akuutista sairaudesta toipumiseen.

 • Iäkkään lonkkamurtumapotilaan turvallinen kotiutuminen –kehittämishanke
 • Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhusikään 2018 - 2020 -hanke

  Oulunkylän kuntoutussairaala on mukana kuntoutuksen asiantuntijana Vanhustyön Keskusliiton koordinoimassa Vanheneminen.fi -hankkeessa.

  Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestään, toimintakyvystään ja sosiaalisista suhteistaan, pohtimalla taloudellista toimeentuloaan ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissaan.

  Hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua, samalla tavalla kuin opintojen tai työuran suunnittelu nuorena/työikäisenä.

  Tavoitteena on luoda selkeä, digitaalinen palvelualusta kansalaisten sekä vanhustyön ammattilaisten, päättäjien ja viranomaisten käyttöön. Sivustolle kootaan ajantasaista tietoa ja aineistoja yhteistyökumppanien kanssa seuraavista teemoista:

  • Arjen turvallisuus
  • Osallisuus ja lähiympäristö
  • Oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi
  • Tulevaisuuden asuminen

  Vanheneminen.fi -verkkosivusto avautuu vuonna 2019.

  Oulunkylän kuntoutussairaala osallistuu hankkeeseen tuomalla omaa osaamistaan kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Digitaaliselle palvelualustalle voidaan tuottaa esimerkiksi fysioterapeutin ohjaamia liikuntatuokioita sekä tietoa siitä, miten henkilö voi vaikuttaa omaan toimintakykyynsä lihaskuntoharjoittelun avulla.

  @vanheneminen.fi

  #varauduvanhuuteen

 • Älykkäässä kuntosaliympäristössä toteutetun liikuntaintervention vaikutus lihasvoimaan, tasapainoon ja toimintakykyyn

  Oulunkylän kuntoutussairaala ja HUR Oy tekevät aktiivista yhteistyötä kuntoutuksen ja kuntosaliharjoittelun kehittämiseksi ja vaikuttavuuden osoittamiseksi.

  Parhaillaan on menossa tutkimus, jossa testataan HUR SmartTouch -ohjelmistoon kehitetyn kaatumisten ehkäisykonseptin toimivuutta Oulunkylän kuntoutussairaalassa ja arvioidaan ikääntyvien terveyshyötyjä ja konseptin vaikuttavuutta valituilla toimintakykymittareilla.

  Tutkittavat osallistuvat ryhmässä tapahtuvaan, yksilöllisesti toteutettuun fysioterapeutin ohjaamaan kuntosaliharjoitteluun kahden kuukauden ajan. Hypoteesina on, että voima- ja tasapainoharjoittelu Oulukylän kuntoutussairaalassa on tehokasta, turvallista ja vaikuttaa potilaan arjen liikunta-aktiivisuutta ja toimintakykyä lisäävästi.

  Tutkimuksen kesto elokuu 2018 – joulukuu 2018.