Kehittämistoiminta

Oulunkylän kuntoutuskeskus
kehityksen kärjessä

VAHVAN KEHITTÄMISTOIMINNAN PÄÄMÄÄRIÄ OVAT KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS SEKÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Laatutyömme perustana ovat oman toiminnan arviointi ja jatkuva laadun parantaminen. Seuraamme alan uusinta asiantuntijatietoa, jota siirrämme käytäntöön ohjaamaan toimintaa.

Palvelun laadussa keskeistä meillä ovat asiakas-/potilaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus. Kliiniseen laatuun liittyvät jatkuva osaamisen kehittäminen sekä potilasturvallisuus. Tärkeää on myös hoito- ja kuntoutusprosessien sujuvuus, jota arvioimme jatkuvasti.

Laadunhallinnassa ja kehittämisessä tärkeää on osallistava johtaminen, henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja ideointi, perehdytys ja koulutus sekä potilaan ja läheisten osallistuminen. Laadunhallinta on dokumentoitu ja tulokset sekä laatuyhteenvedot raportoidaan ja käsitellään säännöllisesti. Seuraamme hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Kehittämis- ja tutkimushankkeissa meillä on useita yhteistyökumppaneita.

Kehittämisen painopisteitä

Sisällön kehittämisen painopisteitä ovat geriatrinen ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus sekä kotiuttava (sairaalatasoinen) jatkohoito ja kuntoutus.

Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

 • Kriisinhallintatehtävässä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutusmallin kehittäminen on käynnistynyt
 • AVH-potilaiden Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyötyjen ja vaikutusten arviointi

  Lokomat-kävelyrobotti on tutkittu ja turvallinen kuntoutusmuoto, joka soveltuu erityisesti neurologiseen kuntoutukseen, esim. AVH:n (aivoverenkiertohäiriö) jälkeen. Se mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelyharjoittelun jo kuntoutuk-sen varhaisessa vaiheessa. Lokomat-terapia on kustannusvaikuttavaa, ja mikä tärkeintä – kuntoutujien elämänlaatua parantavaa.

  Oulunkylän kuntoutuskeskus tekee arviointia omille kuntoutujilleen Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista AVH-kuntoutuksessa. Arviointi tehdään yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

  Arviointiin osallistujien toimintakyky kartoitetaan ennen ja jälkeen Lokomat-harjoittelujakson. Kyselylomakkeella kartoitetaan kuntoutujan terveyteen liittyvää elämänlaatua ja fyysistä itsearvioitua toimintakykyä, kuntoutujan sairastumiseen liittyviä olennaisia taustatietoja sekä sairastumista edeltävää toimintakykyä. Osallistujien fyysistä suorituskykyä mitataan kävelyrobotista saatavalla tiedolla (lihasvoima ja – jäykkyys) sekä puristusvoiman mittauksella. Lisäksi tietoa kerätään haastatteluilla ja case-tutkimuksilla.

  Arviointiaineisto analysoidaan hyödyntäen laadullista sisällönanalyysiä sekä soveltuvia tilastollisia menetelmiä. Tarkastelua tehdään sekä yksittäisten kuntoutujien tasolla sekä otoskohtaisesti kaikkien arviointiin osallistuvien kuntoutujien osalta.

  Kuntoutusteknologia ja -robotiikka

Jatkuvan kehittämisen käytäntöjä

 • Kinestetiikka
 • Lean
 • Kirjaaminen
 • HaiPro –järjestelmä
 • Ekokompassi
 • Kinestetiikka

  KINESTETIIKKA®

  Kinestetiikka on innovatiivinen, voimavaralähtöinen, ihmisen luonnollisiin liikemalleihin perustuva ja ihmistä kunnioittava liikkumisen ja perustoimintojen avustamistapa. Kinestetiikalla voidaan ylläpitää ja edistää avustettavan omia voimavaroja ja avustajan tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.

  Lisätietoa: www.kinestetiikka.fi

  Kinestetiikka Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa

  OKKS:ssa hoito- ja kuntoutustyössä hyödynnetään kinestetiikkaa. Suuri osa hoito- ja kuntoutushenkilökunnasta on käynyt kinestetiikan peruskurssin, ja kursseja järjestetään tarpeen mukaan. Jokaiselta osastolta löytyy kinestetiikkavastaava sekä syventävän kurssin käyneitä kinestetiikan osaajia. OKKS:ssa toimii myös kolme kinestetiikan tutoria.

  Uusille työntekijöille, sijaisille ja kertausta kaipaaville järjestetään “kinestetiikan työpajoja” sisäisenä koulutuksena kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään kinestetiikkailtapäiviä kaksi kertaa vuodessa, joissa harjoitellaan tiettyä liikkumisen ja toimintakyvyn osa-alueen avustamista (esim. vuoteesta ylös nousun avustaminen).

  Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada kinestetiikan laatusertifikaatti joka osastolle. Nyt kolme osastoa on saavuttanut sertifioinnin ja neljäs lähtee tavoittelemaan tätä vuonna 2020.

 • Lean

  Toiminnassamme hyödynnetään lean-ajattelua, joka tähtää työnteon ja prosessien sujuvuuteen. Leanin perusperiaatteita ovat toiminnan jatkuva parantaminen ja turhan työn (hukan) löytäminen ja vähentäminen. Kaiken pohjalla on ihmisen ja hänen työnsä kunnioittaminen.

  Jatkuvan parantamisen periaate lähtee siitä, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija ja näin ollen myös paras kehittäjä. Käytännössä jatkuva parantaminen tarkoittaa oman työn haasteiden ja haittojen huomaamista, poistamista ja itseä vaivaavien asioiden eteenpäin viemistä. Pyrkimyksenä on löytää työtä haittaavat ongelmat mahdollisimman pian ja tehdä aloitteita niiden ratkaisemiseksi saman tien.

  Työprosessit sisältävät usein varsinaisen työn lisäksi hukkatyötä, joka vie aikaa, mutta ei tuota asiakkaalle arvoa. Leanissa hukan muotoja ovat odottaminen, turhat askeleet, turhat kuljetukset, suuret varastot, virheiden korjaaminen, yliprosessointi, ylituotanto ja ”aivojen vajaakäyttö”. Jos huomaa omassa työssä/prosesseissa hukkaa, kannattaa miettiä, miksi hukkaa syntyy ja voisiko sitä vähentää tai poistaa esim. tekemällä asiat toisin? Hukkatyön poistuminen sujuvoittaa työntekoa ja aikaa jää itse pääasialle.

 • Ekokompassi

  Panostamme Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa ympäristöasioihin, siksi olemme ottaneet käyttöömme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Olemme rakentaneet ympäristöohjelman, tavoitteinamme ovat mm. jätteiden määrän vähentäminen sekä energian kulutuksen pienentäminen. Oulunkylän kuntoutuskeskukselle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti 6.3.2018.

Esimerkkejä innovaatioista ja kuntoutuksen mahdollisuuksista

 • Älykuntosali

  HUR Smart Touch -laitteet ovat tietokoneohjattuja, älykorteilla varustettuja kuntosalilaitteita. Ne tekevät kuntosaliharjoittelusta helpommin ymmärrettävää ja tehokkaampaa. Laitteet opastavat käyttäjiä ja harjoitusvastus kasvaa kunnon kohenemisen myötä. Mahdollisimman pienen paineilmavastuksen (0,1 kg välein) ansiosta laitteet soveltuvat kaikille käyttäjille. Paineilmatekniikka tekee harjoittelusta turvallista. Kuntosaliohjelma laaditaan aina yhdessä fysioterapeutin kanssa.

 • Suomen ensimmäinen WELMED-toimintakykylaboratorio, ”KunnonStartti”

  KunnonStartti tehdään WELMED-toimintakykylaboratoriossa, ja se sisältää asiakkaan haastattelun, alaraajojen lihasvoimien testauksen, tasapainon mittauksen ja kehonkoostumusmittauksen. Mittaustuloksia verrataan ikäryhmän suositeltuihin viitearvoihin.

  KunnonStartti-arvioon sisällytetään tarvittaessa myös toiminnallisia testejä, kuten kävelynopeuden mittaus. Tehtävään koulutettu fysioterapeutti tekee tarvittavat mittaukset, joiden tuloksista kuntoutuja saa kattavan kirjallisen raportin. Omien tavoitearvojen ja suositusten perusteella suunnitellaan, miten kuntoa ja toimintakykyä tulisi ylläpitää jatkossa. KunnonStartti-arvioinnin tulosten perusteella voidaan keskittyä juuri niihin osa-alueisiin, jotka kaipaavat eniten harjoitusta

 • Kotiutumista tukeva vertaistukiryhmä

  Oulunkylän kuntoutuskeskukseen tulevat jatkohoito- ja kuntoutuspotilaat ovat usein joutuneet sairaalahoitoon äkillisen tapaturman seurauksena. Toipuminen voi olla hidasta, ja muut sairaudet saattavat vielä lisätä yleistä turvattomuuden tunnetta. Kotiutuminen saattaa pelottaa jo ajatuksena. Kotiutumista tukevana vertaistukiryhmän vetäjänä toimii koulutuksen saanut ammattihenkilö. Vertaistukiryhmässä jaetaan kotiutumiseen liittyviä mieltä askarruttavia ja iloisiakin tuntemuksia.

 • Tasapainopuisto

  Lihasvoima ja tasapaino heikkenevät iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla niitä voidaan ylläpitää ja parantaa. Meillä Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa harjoitteita voidaan tehdä myös ulkona tasapainopuistossa, josta löytyvät Lappsetin ikäihmisille kehittämät harjoitteluvälineet. Välineet on suunniteltu niin, että niillä harjoittelu tukee kykyä toimia arjessa, esim. astumista bussiin tai kävelemistä epätasaisella alustalla. Ulkona harjoittelu vehreässä ympäristössä myös virkistää mieltä ja vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

 • Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa

  Millainen on sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve ja miten nykyinen monen vastuutahon rajapinnalle asettuva tukijärjestelmä tähän vastaa – näitä kysymyksiä selvitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa.

  Lue koko tutkimusraportti tästä

  TIIVISTELMÄ Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa

 • Älykkäässä kuntosaliympäristössä toteutetun liikuntaintervention vaikutus lihasvoimaan, tasapainoon ja toimintakykyyn

  Oulunkylän kuntoutuskeskus ja HUR Oy tekevät aktiivista yhteistyötä kuntoutuksen ja kuntosaliharjoittelun kehittämiseksi ja vaikuttavuuden osoittamiseksi.

  Syksyllä 2018 tehtiin Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa tutkimus, jossa testattiin HUR SmartTouch -ohjelmistoon kehitetyn kaatumisten ehkäisykonseptin toimivuutta, ja arvioitiin ikääntyvien terveyshyötyjä ja konseptin vaikuttavuutta valituilla toimintakykymittareilla. Tutkittavat (n=20) osallistuivat ryhmässä tapahtuvaan, yksilöllisesti toteutettuun fysioterapeutin ohjaamaan kuntosaliharjoitteluun kahden kuukauden ajan.

  Tutkimustulokseksi saatiin, että kuntosaliharjoittelu paransi fyysistä toimintakykyä erityisesti iäkkäillä kävelyvaikeuksista raportoineilla henkilöillä. Heillä kahden kuukauden harjoittelu paransi toimintakykyä (SPPB- mittarilla) niin, että tulokset paranivat 10 vuotta nuorempien tasolle. Myös lihasvoimat kohenivat huonattavasti, esim. alaraajoissa (Leg Press) 25%.

  Tutkimustulokset olivat merkittäviä ja ne esitettiin liikuntalääketieteen konferenssissa (ECSS 2019) Prahassa 5.7.2019. HUR:n tutkimusjohtaja Arto Hautala piti konferenssissa suullisen esityksen aiheesta.

   

 • Vanheneminen.fi - Omaehtoinen varautuminen hyvään vanhusikään 2018 - 2020 -hanke

  Oulunkylän kuntoutuskeskus on mukana kuntoutuksen asiantuntijana Vanhustyön Keskusliiton koordinoimassa Vanheneminen.fi -hankkeessa.

  Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestään, toimintakyvystään ja sosiaalisista suhteistaan, pohtimalla taloudellista toimeentuloaan ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissaan.

  Hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua, samalla tavalla kuin opintojen tai työuran suunnittelu nuorena/työikäisenä.

  Hankkeen verkkosivusto www.vanheneminen.fi avattiin lokakuussa 2019. Sivustolle on koottu ajantasaista tietoa ja aineistoja yhteistyökumppanien kanssa seuraavista teemoista:

  • Talous
  • Asuminen
  • Mielekäs elämä
  • Terveys
  • Asiakirjat

  Oulunkylän kuntoutuskeskus on ollut mukana hankkeessa tuomalla omaa osaamistaan kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Fysioterapeuttimme Päivi Linnamies oli mukana vanhuuteen varautumisen iltapäivässä pitämässä tietoiskua teemalla Hyvinvoinnin avaimet.

  Vanhuuteen varautuminen tulee olemaan vuonna 2020 näkyvillä mm. Ystäväpiiri- ja omahoitovalmennusohjaajien täydennyskoulutuksissa, gerontologian kongressissa ja Hyvä Ikä -tapahtumassa.

  @vanheneminen.fi

  #varauduvanhuuteen

 • Ikäihmisten osallistumista vahvistava moniasiantuntijuuteen perustuva kotona toteutuva kuntoutus. Toimintatavan kehittäminen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa

  Vuonna 2019 valmistui kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö ”Ikäihmisten osallistumista vahvistava moniasiantuntijuuteen perustuva kotona toteutuva kuntoutus. Toimintatavan kehittäminen Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa.”

  Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää moniasiantuntijuuteen perustuva kotona toteutuvan kuntoutuksen toimintatapa ikäihmisten osallistumisen vahvistamiseksi. Aineisto kerättiin laadullisin menetelmin ja tiedontuottajina kehittämistyössä toimivat iäkkäät kuntoutujat itse yhdessä kuntoutuskeskuksen henkilökunnan kanssa.

  Tulosten mukaan moniasiantuntijuuteen perustuvassa ikäihmisten osallistumista vahvistavassa toimintatavassa tarvitaan kuntoutujan oman asiantuntijuuden tunnistamista ja esilletuomista sekä kuntoutujan kohtaamista yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuksen tulee toteutua kuntoutujan omassa toimintaympäristössä, osana hänen omaa arkeaan. Keskeisiksi osallistumista vahvistaviksi tekijöiksi tuloksissa nousivat myös yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja psykososiaalisten tekijöiden huomioiminen. Kotona toteutuvassa kuntoutuksessa eri toimijoiden välinen rajapintoja ylittävä yhteistyö ja kuntoutujan lähipiirin mukana oleminen nousivat oleellisina tekijöinä esiin. Toimintapa on hyödynnettävissä suoraan kuntoutuskeskuksen toimintaan, jos laajennamme toimintaa kotona toteutuvaan kuntoutukseen.

  Voit lukea opinnäytetyön tästä

   

   

 • Virtuaaliset jumppaohjeet yli 65v Maijalle ja Matille

  Erikoistumisopinnoissa etäratkaisut kuntoutumisen tukena tehtiin vuonna 2019 kehittämistyö ”Virtuaaliset jumppaohjeet yli 65v Maijalle ja Matille -Etäratkaisuna sähköposti ja YouTube.” Kehittämistyössä laadittiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa virtuaalinen tasapainoa ja lihasvoimaa kehittävä jumppavideo.

  Katso tästä jumppavinkit

 • Iäkkään lonkkamurtumapotilaan turvallinen kotiutuminen –kehittämishanke
 • Akuutista sairaudesta toipuvien ja kuntoutusosastolta kotiutuvien iäkkäiden ihmisten ravitsemusinterventio

  Aliravitsemus on tavallista ikääntyvien sairaudesta toipuvien keskuudessa, ja ravitsemustila voi vielä huonontua sairaalassaolon aikana. Akuutista sairaudesta toipuminen vaatii hyvän ravitsemuksen ja riittävän energian ja proteiinin saannin. Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa osallistui noin 40 yli 75-vuotiasta henkilöä tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka räätälöity ravitsemusneuvonta vaikuttaa sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Tutkimustulokset osoittivat, että aliravitsemuksen riski, alhainen energian ja proteiinin saanti ovat yleisiä sairaalasta kotiutuneilla ikäihmisillä. Räätälöity ravitsemusneuvonta ja lisäravintovalmisteet parantavat energian ja proteiinin saantia, mikä on välttämätöntä akuutista sairaudesta toipumiseen.

 • Helsinkiläisten iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen virtuaalisen kotikuntoutuksen avulla

  Oulunkylän kuntoutuskeskuksen virtuaalisen kotikuntoutuksen ja kuntoutuksen pilottihanke toteutettiin yhteistyössä Vivago Oy:n ja VideoVisit Oy:n kanssa v. 2017. Kohderyhmänä olivat Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta kotiutuvat jatkohoitopotilaat. Hankkeessa seurattiin kuntoutuksen ja hoidon hyötyä kuntoutusjakson (1 – 3 viikkoa) aikana ja kotiutumisen jälkeen kolme viikkoa kotona. Mobiililaitteiden avulla vietiin kuntoutusta ja ohjausta kotiin sekä mahdollistettiin vertaistuki. Aktiivisuusrannekkeen avulla seurattiin kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ja aktiivisuutta ensin osastojakson aikana ja sitten kotona. Hankkeen tavoitteita olivat kotiutumisen turvallisuuden lisääminen, kotiutuksen oikea-aikaisuuden arviointi, kotona tapahtuva kuntoutuminen ja kuntoutustuloksen pysyvyys sekä ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin paraneminen.

 • Muistisairaiden kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus
 • Moniammatillisuus timantiksi

  Keväällä 2019 aloitettiin Oulunkylän kuntoutuskeskuksen oma kehittämishanke ”Moniammatillisuus timantiksi”. Hankkeessa haluttiin edelleen kehittää moniammatillisen tiimin yhteistyötä ja tiedonkulkua kuntoutuja huomioiden. Hankkeessa luotiin moniammatillisuuden ihannetila, ja pohdittiin mikä estää sen toteutumisen ja miten asioita voitaisiin vielä kehittää. Samalla hankkeessa päivitettiin hoito- ja kuntoutusprosessit. Hankkeessa on mukana koko henkilökunta ja se jatkuu myös toimintavuonna 2020.

 • Vetovoimainen työpaikka

  Limittäin moniammatillisuus-hankkeen kanssa käynnistettiin vetovoimainen työpaikka – hanke, jossa ensin arvioitiin ja sitten kehitettiin magneettisairaala-mallin mukaisia työpaikan vetovoimatekijöitä. Hankkeessa kehiteltyjä toimintamalleja kokeillaan käytännössä ja hyvät käytännöt otetaan osaksi arkea. Hanke jatkuu toimintavuonna 2020.