Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarvetta selvitetään laajalla kyselyllä ensimmäistä kertaa

← Takaisin uutisarkistoon

Helmi-maaliskuussa noin 17 000 kriisinhallintaveteraania saa kyselyn, jolla kartoitetaan laajasti heidän kokemuksiaan kuntoutuksen ja tuen tarpeesta, kuntoutuksen ja tukimuotojen riittävyydestä sekä niiden oikea-aikaisuudesta. Näin laajaa kyselyä ja siihen pohjautuvaa tutkimusta ei ole ennen tehty.

Kysely on osa Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa -tutkimusta. Kuntoutuksen ja tuen tarpeiden lisäksi tutkimuksessa selvitetään kuntoutuksen järjestämiseen liittyviä vastuita.  Mittavan kyselyn ohella tutkimuksessa kerätään tietoa vertaistukihenkilöiden sekä asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden haastatteluilla sekä hyödyntämällä työpajatyöskentelyä.

Tutkimus perustuu käytännössä havaittuihin kehittämistarpeisiin. On viitteitä siitä, että kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutus Suomessa ei tällä hetkellä aina vastaa kohderyhmän tarpeisiin, eivätkä tämänhetkinen lainsäädäntö ja julkiset palvelut tue riittävästi tämän kohderyhmän kuntoutusta. Rauhanturvaajien kuntoutuksen kehittämisen tarpeet on todettu myös puolustusministeriön Kansallisessa sotilaallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelmassa 2020 – 2023 sekä tuoreissa, vuonna 2021 laadituissa Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksissa Suomen kriisinhallinnan kehittämiseksi.

Tutkimuksen johtopäätöksiä voidaan hyödyntää sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen ja oikea-aikaisen kuntoutuksen ja tukimuotojen järjestämisessä ja kehittämisessä eri viranomaistahojen, järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi johtopäätösten perusteella voidaan arvioida mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita, toteaa toimitusjohtaja Katja Ilvonen Oulunkylän kuntoutuskeskuksesta.

Tutkimus toteutetaan Maanpuolustuksen kannatussäätiön myöntämällä apurahalla, jonka saajana Oulunkylän kuntoutuskeskus sr vastaa hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Yhteistyökumppanina toimii ja hankkeen tutkimusosuudesta vastaa Kuntoutussäätiö sr. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat keskeisten sidosryhmien edustajat Puolustusvoimista, puolustusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Valtiokonttorista, Suomen Rauhanturvaajaliitosta sekä Vammautuneista Kriisinhallintaveteraaneista. Tutkimustulokset ja johtopäätökset valmistuvat kesäkuussa 2022.

Aihe asettuu eri järjestelmien ja vastuutahojen rajapinnoille ja yhteiskunnallisesti merkittävälle kuntoutuksen alueelle. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa, jota ei vielä ole saatavilla suomalaisista rauhanturvaajista, kiteyttää johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Kutsu osallistua kriisihallintaveteraaneille suunnattuun kyselyyn on lähetetty pääosalle sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä viimeisen 25 vuoden aikana palvelleille. Kutsun lähettäjänä toimii Puolustusvoimat. Kyselyn ovat suunnitelleet Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kutsukirje sisältää ohjeet kyselyyn vastaamiseen. Kyselyyn vastataan nimettömästi verkossa, ja vastausaikaa on 14.3.2022 saakka. Kuntoutussäätiön tutkijaryhmä analysoi kyselyn vastaukset.

Asiasanat: sotilaallinen kriisinhallinta, kriisinhallintaveteraani, rauhanturvaaja, kuntoutus.

Lisätietoja:
Hankkeen projektipäällikkö, toimitusjohtaja Katja Ilvonen, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr,
katja.ilvonen@okks.fi, p. 050 300 4089
sekä tutkimusosuudesta johtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö,
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3102

Sotilaallinen kriisinhallinta on tärkeä osa Suomen puolustusvoimien tehtävää. Suomessa on yhteensä noin 45 000 – 50 000 sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistunutta henkilöä, joista osa on osallistunut useampaan operaatioon. Osallistuminen oli vahvimmil­laan vuosituhannen vaihteessa, jolloin Suomi osallistui noin 2000 sotilaalla kriisinhallin­tatoimiin mm. Balkanilla ja Lähi-idässä. Helmi­kuussa 2021 osallistumistaso oli noin 360 sotilasta ja syyskuussa 2021 tätä pienempi Afganistanin operaation päätyttyä. Vaikka määrät ovat vähentyneet, operaatioihin tarvitaan ja niihin rekrytoidaan koko ajan uusia henkilöitä. Aihe on juuri nyt julkisessa keskustelussa esillä ja ajankohtainen.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa toteuttanut vuosina 2017 – 2020 Kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen pilottihankkeen, jonka tuloksia myös hyödynnetään selvityksessä.